POLITYKA PRYWATNOŚCI MOBIGOL

 

 

 1. Kto jest administradorem państwa danych?

 

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (dirección siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

 

 

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Finq DIY dane kontaktowe: número de teléfono 605 762 402, dirección de correo electrónico: sklep@finq-diy.pl realizowanych przez Justynskę Sierak

 

 

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

 

 

 1. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Finq DIY polegającymi na sprzedaży produktów Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy
 2. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. 
 3. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), celid związany jest z obowiązkami prawnymi przecewania określonych dokumentów przepisach wskazany w przepisach plawa, np.:

 

 

 • Arte. 74 dólares 2 paquetes 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 • Arte. 8b ust. 3 w zw. arte z. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
 • Arte. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

 

 

 1. W celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także nawiązania i utrzymania kontaktu, które są naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
 2. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody

 

 

 1. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

 

 

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umow (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

 

 

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta. 

 

 

 1. Komu zostaną udostępnione dane?

 

 

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa; 
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą a, min.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;
 3. Zewnętrzni Administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie nizapłace)

 

 

 1. Czy Dane tiene su perfil?

 

 

Informujemy, iż Państwa Daneses NIE BEDA podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana / Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. W przypadku profilowania marketingowego określanie, ktorá Oferta Może być Pan / Pani najbardziej zainteresowany / aw oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

 

 

 1.  Jakie przysługują Państwu prawa?

 

 

 1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
 4. Prawo Hacer ograniczenia przetwarzania danych Osobowych – Moga Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Osobowych wyłącznie Hacer ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, Jeżeli Posiadamy nieprawidłowe Daneses na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 5. Prawo Hacer danych przenoszenia – (. Np formato “.csv”) Maja Państwo prawo otrzymać from nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się Hacer odczytu maszynowego danés osobowe dotyczące Państwa, w ktorých posiadaniu Jesteśmy na Uprawnienie un będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać danés w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 uds. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na dirección: sklep@finq-diy.pl
 7. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21 Rozporządzenia. W sytuacji takiej, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, NIE będziemy już mogli przetwarzać danych Osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw Hacer przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, Praw i Wolności
 8. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 1. contacto

 

 

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na dirección de correo electrónico: rodo@twojstartup.pl